Vedtægter m.m. / Vedtægter
§ 1. Klubben hvis navn er “Løgstør Sportsdykkerklub” er stiftet i Løgstør den 11/1-1977. Klubben blev sammenlagt med dykkerklubben Skareklit den 21/6-00. Klubben er hjemmehørende i Vesthimmerlands Kommune(2009)

§ 2. Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Den skal hvor det er muligt støtte undervandsaktiviteter af kulturelt og sportslig art.

§ 3. Klubben optages i dansk sportsdykkerforbund hvis regler og sikkerhedsbestemmelser er umiddelbar gældende for klubbens medlemmer sammen med regler udstukket af bestyrelsen.

§ 4. Som aktivt medlem kan optages enhver der er fyldt 15 år.

§ 5. Indmeldelsesgebyr samt kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves halvårligt, medlemmer kan også vælge at indbetale helårligt .
I aktivt kontingent er inkluderet medlemskontingent til DSF. Restance over en måned medfører tab af medlemskab og ved genindmeldelse skal betales nyt indmeldelsesgebyr.

§ 6. Bestyrelsen består af et ulige antal på mindst 3 og højst 7 medlemmer der vælges på generalforsamlingen for en 2- årig periode, således at indtil halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver års generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Formanden repræsenterer klubben i DSF’s repræsentantskab. Bestyrelsen tegner klubben udadtil med tegningsret.
Hvert år vælges desuden 2 suppleanter og 2 revisorer.

§ 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned(2012). Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel på klubbens hjemmeside eller sociale medier og udsendes til alle på klubbens mailliste.(2009) Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Revideret regnskab fremlægges
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer
7. Valg af turudvalg
8. EVT. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst halvdelen af klubbens aktive og stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelsen skal ske senest en måned efter ønske herom er fremsat og med mindst 14 dages varsel.

§ 9. Klubben aktive og senior medlemmer er stemmeberettigede og valgbare til bestyrelsen såfremt de ikke er i restance.(1998) Men først efter 6 måneders medlemskab. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.
Eksklusionsgrundlag/karantæne. Den, der skader sikkerheden eller klubbens/forbundets omdømme, kan ekskluderes eller idømmes karantæne. Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem eller idømme vedkommende karantæne efter forudgående indkaldelse til høring.
Ønskes et medlem ekskluderet/idømt karantæne af andre årsager, kræver det enstemmighed i bestyrelsen.
Bestyrelsens afgørelse om eksklusion eller karantæne kan indankes for generalforsamling.
Generalforsamlingen kan med simpelt flertal forkaste bestyrelsens beslutning.
Ankefrist: Ønskes en afgørelse indanket for generalforsamlingen, skal dette ske senest 14 dage efter at afgørelsen er vedtaget/fremsendt(2005)

§ 10. Alle valg sker ved hemmelig skriftlig afstemning, såfremt et medlem ønsker dette og afgøres med almindelig stemmeflertal. Til vedtagelse af vedtægter kræves vedtagelse med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.(2005)

§ 11. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne på disse møder, hvoraf der skal afholdes et hvert kvartal.

§ 12. Der påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til- og afgang af medlemmer samt ændringer i klubbens bestyrelse.

§ 13. Det påhviler bestyrelsen at orientere klubbens medlemmer om ting der tilgår klubben fra DSF og som har interesse for klubbens medlemmer.

§ 14. Bestyrelsen skal arrangere ture, træning, møder og anden aktivitet i klubbens ånd.

§ 15 Alle ture i klubregi skal overholde DSF's og klubbens gældende regler og vedtægter. (2014)

§ 16. Ønsker et medlem forelagt en sag for DSF’s bestyrelse eller et udvalg herunder, retter man henvendelse til klubbens bestyrelse der sender sagen, såfremt den ikke kan afgøres lokalt til DSF i 2 eksemplarer med angivelse af hvad der er passeret i sagen.

§ 17. Klubben kan opløses når det besluttes på 2 generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum og på begge generalforsamlinger skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for forslaget. Indkaldelse skal ske med mindst 10 dages varsel og skriftlig indkaldelse skal sendes til samtlige medlemmer.

§ 18. Såfremt opløsning vedtages skal der på generalforsamling nr. 2 vælges 3 likvidatorer til at afvikle klubbens virksomhed. Fremkommer der herved et overskud skal dette overføres til en fond med klubbens navn og midlerne skænkes til fremtidig udøvelse af dykkersporten i Løgstør.

§ 19. Klubben yder tilskud til relevant uddannelse, sikkerhed, instruktører, dykkerledelse, dommere mv. Bestyrelsen vurderer om uddannelsen er relevant.

§ 20. (1992) Seniormedlemmer ½ kontingent: Som betingelse 10 års medlemskab af klubben og begrænset aktiv dykker. Senior medlemskab vurderes af bestyrelsen

§ 21. Regnskabet følger kalenderåret og fremlægges revideret på generalforsamlingen med opgørelse af formuen og inventarliste.

§ 22. Ingen medlemmer eller gæster må dykke i klubben eller lave dykkerrelaterede aktiviteter uden de først har skrevet under på DSFs og klubbens Ansvars vejledning. (2005)

§ 23. Alle instruktører, trænere og bestyrelsesmedlemmer tjekkes med børneattester ifølge DIFs retningslinier ( 2009)

Revideret 25-3-2023. af Svend Erik Østergaard

Webmaster